I. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ. РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ

Почивните бази в “Топлофикация София” ЕАД се ползват срещу заплащане.

1. Настаняването в обектите се извършва срещу заплащане на нощувките по утвърден ценоразпис

- Приложение № 1 към настоящите Правила, актуализиран с решение на Общото събрание на работниците и служителите, както следва:

а) предварително по един от следните начини: в Централната каса на “Топлофикация София” ЕАД срещу Карта-ваучер за почивка и фискален бон, съответстващ на стойността, отразена в персонализирания документ за настаняване; безкасово - по банков път по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД като платежния документ е приложение към картата-ваучер;

б) на място безкасово (банков път) при прилагане на същия ценоразпис, след представяне на документ за извършен банков превод;

2. Лицата се легитимират при заплащане на нощувките и настаняване по следния начин:

а) служители на “Топлофикация София” ЕАД - със служебен пропуск (и лична карта) и членовете на семейството (съпруг/-а непълнолетни деца);

б) пенсионер от „ Топлофикация София ” ЕАД - с копие от документа, издаден от дружеството потвърждение на качеството пенсионер и лична карта;

в) родственици на служители - с лична карта и документа за настаняване, като се изисква пълно съвпадение на описаните в него и легитимиращите се лица като членове на домакинството;

г) неслужители — с лична карта.

3.  Регистрацията на лицата се извършва на основание чл. 99, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация в съответния служебен регистър с представяне на лична карта.
4. Настаняването на лицата се извършва след представяне на настанителните документи, издадени от ЦУ на Дружеството, заедно с личните документи (лични карти) на всички настаняващи се, като:

4.1. В случаите на настаняване чрез карти задължително се извършва сверка от длъжностното лице по настаняването на съответствието на данните за лицата, вписани в картата и представените документи на настаняваните лица;

4.2. В случай на несъответствие, представилите картата лица, различни от вписаните в нея, заплащат разликата в цената на нощувките до цената за външни лица, ако не могат да докажат, че са служители, за което получават платежен документ на място;

4.3. Не се допуска настаняване на лица с домашни любимци, във връзка с което не се приема заплащане на място на нощувки от такива лица и не се възстановяват средствата за заплатените нощувки срещу карта на такива лица, в случай на установен опит за нарушение на изискването за недопускане на домашни любимци в базите за отдих;

4.4. Настаняването се извършва в деня, отбелязан на картата като първа нощувка не по-рано от 8:00ч. (когато смяната е пълна - 14-дневна) и не по-рано от 12 ч. (когато смяната е непълна и преди настаняването няма ден за почистване по графика, съгласно приложение № 1); настаняване в предходния ден се допуска след 12:00 ч. срещу заплащане стойността на съответната нощувка за броя настанени лица в случаите, когато е налице по график междинен ден за почистване между пълните смени и само ако отговорното за настаняването длъжностно лице е било предупредено за това;

4.5. При настаняването им лицата приемат имуществото и оборудването, предоставено за ползване, за което се подписват на съответния формуляр, представен от отговорното длъжностно лице и поемат имуществена отговорност;

5. Освобождаването на стаята/бунгалото се извършва по същия ред, не по-късно от 12 ч. на деня, следващ последната заплатена нощувка при ползването на пълна смяна и наличие по график съгласно Приложение № 1 на междинен ден за почистване и не по-късно от 9 ч. на деня, следващ последната заплатена нощувка, когато се ползва първата част на смяната и не е налице междинен ден за почистване. При липси или нанесени щети лицата дължат стойността на повреденото имущество по пазарни цени, платими на място срещу финансов документ или възстановяват щетата с идентично на липсващото или повреденото оборудване; при отказ или напускане без предаване на ползваната собственост на “Топлофикация София” ЕАД, се съставя констативен протокол от длъжностните лица в обекта; Документът се изпраща в Централно управление на “Топлофикация София” ЕАД, като се търси отговорност от виновните лица по административен път с всички предвидени законови средства.
6. Задължително е спазването на изискванията за вътрешен и обществен ред, хигиенните норми, принципите на културно поведение, с които лицата биват запознати:

6.1. Чрез картата за заплатени нощувки (почивка), относно всички регистрирани с нея лица;

6.2. Чрез екземпляр, предоставен съоръжения в базата) на място.

Почивните бази при заплащане на нощувките (или ползване на съоръжения в базата) на място.

 7. Всички настанени лица и ползватели носят отговорност за спазването на Правила и правилника за вътрешния ред на базата, респективно предвидените санкции при нарушаването им.
 8. Информацията за лица, които са нарушили Правилата за почивно дело или правилника за вътрешния ред на обекта за отдих, за което е съставен протокол се изпраща до ръководителя на дейността (директор дирекция “АСД“) и чрез него до ръководителя и длъжностното лице, извършващо разпределението на картите за отдих (по структури на дружеството) с комисията на структурната единица, за сведение и при систематизиране на заявления за ползване на обектите от почивното дело.

II. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ. ЦЕНИ, РЕЗЕРВАЦИИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ

1. Цените на нощувките и цените за ползване на съоръженията и материалната база в почивните станции се определят съгласно решенията на общото събрание на пълномощниците, в изпълнение разпоредбите на КТ и договореностите в КТД. Те се диференцират в основни групи съобразно: сезон/ смяна, наличие на трудовоправни отношения с работодател “Топлофикация София” ЕАД (служител / родственици по права и съребрена линия/ неслужител), възраст (преференции по групи) и други условия, ако има договорени такива. За заплащане ползването на почивните бази се прилагат точките “Специални ценови условия“ настоящите Правила.

2. Срокове за заявки, резервации, легитимация и заплащане на нощувки в Бази за летен отдих:

2.1.        Заявяването на желание за почивка се извършва писмено по образец /Приложение №3/ по ТР, управление и звена на дружеството съответствие с административната организация Срок съгласно приложение № 2 - Срокове за заплащане, актуализирани за всяка година към настоящите правила, изпратено в дирекция “Административно-стопанска дейност” в Централно управление с цел съставяне на график за запълняемостта на базите на база предварително разпределение на легловата база по квоти съобразно числеността на персонала. Въз основа постъпилата информация в дирекция “АСД” обявените за годината срокове (стандартно през първата седмица на м. юни) се извършва попълване на незаетите от квотите на топло районите структурните звена места от кандидати - служители на дружеството.

2.2. Желаещите да почиват преди първа смяна за Ахтопол и Приморско могат да получат информация за възможните условия на посочените телефони в дирекция "АСД" и на място.

2.3. Незаплатените в посочените срокове нощувки за стаи и бунгала се обявяват за свободни и се предлагат на служители дружеството, чиито молби за почивка са останали неудовлетворени поради недостиг на места до момента, а при отсъствие на такива - на външни лица/не служители.

2.4. За свободните места се поддържа актуална информация на сайта на “Топлофикация София” ЕАД и се предоставя на посочените телефони за контакти. В такива случаи нощувки могат да бъдат заплатени на място в почивните бази за летен отдих, като за прилагане на ценоразписа по отношение на обстоятелството служител/не служител, необходимо представяне на валидна служебна карта заедно с личните карти на лицата за извършване на регистрация.

2.5. Документът, осигуряващ ползването с резервация на почивните бази за дълготраен (летен) отдих е отпечатан и по образец “КАРТА - ВАУЧЕР”. Издаването на картите е поименно, във връзка с което за изчисляване стойността на нощувките е необходима легитимация (лична карта за не служители и валидна служебна карта - за служители). Всяка карта следва да съдържа задължителни реквизити: имена на лицата, които ще бъдат настанени заедно с титуляра, лични данни, брой нощувки и цена - единична и обща сума, начална и крайна дата на нощувките. Картата е валидна окомплектована с декларация за удръжка на (или фискален бон за заплатената) дължима сума. Легитимацията на място при настаняване на всички лица е задължителна и е в съответствие е изискванията на Закона за гражданската регистрация, като се попълват регистрационни формуляри.

2.5.1. Заплащането на нощувките се извършва в срокове и по цени, определени за сезона/смяната, съгласно приложенията към настоящите правила.

2.5.2. Цените на нощувките са с включен ДДС. В тях не са включени сумите, определени от местната администрация - такса/данък курортен фонд и туристическа застраховка, платими на място срещу издаден финансов документ, като същите се дължат и внасят от МОЛ на обекта съответната служба на Общинната.

2.6. Отказ от ползването на карта преди извършено заплащане на нощувките се извършва сроковете, определени за заплащане на нощувките чрез длъжностното лице (структурното звено) или в дирекция “АСД”.

2.7. Отказ от ползването на карта преди извършено заплащане на нощувките в полза на друго лице се извършва в дирекция “АСД” в определените за заплащане на нощувките срокове, като същото се удостоверява с подпис върху заявлението - образец към настоящите Правила.

2.8. Отказ от ползването на карта след извършено заплащане на нощувките (удръжка съгласно декларация) в полза на друго лице се извършва в дирекция “АСД”, като същото се удостоверява подпис върху заявлението - образец № 3 към настоящите Правила. В резултат издадената карта се анулира и се издава нова за посочените лица на база цените в Приложение № 1.

2.9. Отказ от ползване на заплатени нощувки се приема с писмен вид (молба по образец -Приложение № 3 ) при следните условия и ред за възстановяване на средства:

2.9.1. при молба, подадена преди датата на първата заплатена нощувка, се възстановява внесената сума в 100% размер

2.9.2. при настъпил инцидент по време на настаняването (заболяване, наложило напускане на обекта), което се удостоверява с приложен документ към подадена молба - в срок до 7 календарни дни (включително деня на подаване) от датата на напускането - се възстановява стойността на неизползваните нощувки, считани от деня, следващ датата на освобождаването на легловата база;

2.10. Средствата за нощувки се заплащат въз основа на издадената в дирекция „АСД“ карта-ваучер с нанесени всички необходими реквизити и изчислена обща стойност.

1.11. Специални ценови условия:

2.11.1.  За деца на служители:

а) безплатни нощувки - за деца до 3-год. възраст (при представяне на Удостоверение за раждане);

б) деца на служители, родители и роднини по права и съребрена линия до второ ниво, ползват почивните бази при наличие на свободни места след удовлетворяване на заявките от служители в дружеството, като титуляри и заплащат нощувките по преференциални цени група III, съгласно ценоразписа за себе си и членовете на семейството.

в) пенсионирани лица и членовете на семействата им ползват почивните бази при наличие на свободни места след удовлетворяване на заявките от служители в дружеството, като се отразяват в картата-ваучер като титуляри и заплащат нощувките по преференциални цени група III, съгласно ценоразписа за себе си и членовете на семейството.

2.11.2.  Походни допълнителни легла не се предлагат. Допуска се настаняване на не повече от едно лице спрямо броя на легла в помещението със собствени средства (надуваеми и походни легла).

2.11.3.  Цените за апартаменти в ПС “Здравец” - Приморско са за помещение - с определен за всяко от тях възможен брой настанени лица, като:

а) в т.нар. малък апартамент се допуска настаняването на не повече от 4 (четири) лица;

б) в т.нар. „голям апартамент“ се допуска настаняването на не повече от 6(шест) лица;

при липса на достатъчен брой апартаменти за удовлетворяване нуждите на желаещите от такива в ПС „Здравец”, на цената на апартамент (малък за максимален брой 4 лица) се предлагат две стаи.

2.11.4 На кандидатите за почивка в ПБ Бунгала - Ахтопол се предлагат бунгала с брой легла максимално близък до броя на лицата заедно с кандидата. При липса на такава възможност при разпределението по структурни звена, включително с размяна на отделни номера стаи и бунгала чрез дирекция “АСД”, кандидатите се настаняват при условията на наличните свободни бунгала.

2.11.5. Всички апартаменти и стаи с изключение на тези на първи етаж ПС „Здравец - гр.Приморско са оборудени с климатици.

2.11.6. Ползването на телевизионните приемници и на хладилниците /минибарчета в базите не се заплаща допълнително (включено е в цената на нощувката).

З. Срокове за заявки, резервации, легитимация и заплащане на нощувки в Бази за краткотраен отдих с целогодишен режим на работа

3.1. Резервации - на място в почивните бази на и на посочените телефони в обектите:

3.1.1 Капариране на резервациите - допуска се капариране в размер на 50% от стойността на нощувките, за които се извършва резервацията на място, заплатена безкасово;

3.1.2. Резервации, за които няма потвърдителен документ (за заплатено капаро в потвърждение на резервацията), могат да бъдат отказани от длъжностното лице, отговорно за дейността на базата с устно уведомление, но не по-късно от 5 (пет) календарни дни от датата, за която е направена заявката без капариране на нощувките.

3.1.3. В случай на отказ по образец /Приложение № 4А/ от потвърдена с капаро заявка от страна на заявителите, преведената сума може да бъде върната в пълен размер от дружеството при условие, че бъде поискана писмено по начин, гарантиращ навременното получаване поне един работен ден преди датата на резервацията.

3.1.4. Заплащането на нощувки в базата за краткотраен отдих - Искрец и ползването на базата за обучение в Кокаляне в случаите, когато не е заета с организирани обучения и мероприятия, се извършва чрез Централна каса на дружеството или на място срещу издаден фискален бон.

3.2. Специални ценови условия за ползване базите за краткотраен отдих и обучение:

а) безплатни нощувки - за деца до 3-год. възраст (при представяне на Удостоверение за раждане);

б) При мероприятия на групи от служители над 15 човека се заплаща цена с отстъпка 10% от стойността в ценоразписа (Приложение №1), като отстъпката е валидна само за работните дни.

3.3. Изисквания при заплащане нощувки на място:

а) За всяко настаняване задължително се изготвя и подписва отчетен документ (бр. лица, бр. нощувки, цена, обща стойност);

б) В случай на заплащане на сума за група лица, документа се издава на едно лице; отговорното за обекта лице изготвя и прилага за вътрешна отчетност списък с имената на всички лица (в съответствие с Дневника за регистрации)

в) В Дневника за регистрация срещу всяко име на регистрирано лице задължително се вписва началната и крайната дата на нощувките, техния брой, единичната цена на нощувката, общата стойност, номера на платежния документ, с който е извършено плащането.

За справки и въпроси, свързани с почивното дело в “Топлофикация София” ЕАД – дирекция

Директор дирекция “Административно-стопанска дейност”: тел/ф. 958 15 28, в. 30 42;

Ръководител отдел „Секретариат, деловодство и архив“ - тел. 903 3113

Почивна база бунгала - гр. Ахтопол: 0590 6 22 45; 0896 777 207

Почивна станция “Здравец” - гр. Приморско 0550 3 21 60, 0550 3 21 75

База за обучение с.Кокаляне:02 992 33 52; 0896 777 225

База за краткотраен отдих с.Искрец: 0896 777 215