ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ. РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ 

С настоящите общи правила се регламентират процедурите относно почивните базите на „Топлофикация София“ ЕАД, с цел почивка (отдих), участие в семинар, конференция, съвещание, обучение и/или друго служебно или лично мероприятие, съобразно особеностите на дейност на всяка от базите и съгласно утвърдения и действащ към момента на провеждането ценоразпис. 

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ 

1. Заявки за резервации се извършват през онлайн базираната резервационна система www.booking.toplo.bg. 

1.2. Вход в система се осъществява чрез създаване на потребителски профили чрез въвеждане на имейл адреси генериране на парола. 

1.3. След вход в системата всеки регистриран потребител пристъпва към избор на база, период(смяна) и вид помещение за своята почивка.  

1.4. За осъществяване на резервация е необходимо при подаване за заявка да се предостави информация относно брой лица (възрастни и деца), три имена на почиващите, диференциране съобразно „Топлофикация София“ ЕАД: 

1.4.1. Работници и служители на „Топлофикация София“ ЕАД, членовете на техните семейства и лицата, с които се намират във фактическо съпружеско съжителство; 

1.4.2. Пенсионирани служители от „Топлофикация София“ ЕАД членовете на техните семейства и лицата, с които се намират във фактическо съпружеско съжителство; 

1.4.3. Външни за дружеството лица. 

1.5. Настаняването в обектите се извършва срещу заплащане на нощувките по банков път съгласно утвърдения и действащ към момента на резервацията ценоразпис (виж тук). 

*Всички цени, обявени в ценоразписа са в български лева с включен ДДС. 

*Към цената не е включен туристически данък. На лица под 3 годишна възраст не се начислява туристически данък.

1.6. При одобрена заявка на подадена резервация заявителят получава съобщение(e-mail) в потвърждение на резервацията с приложена пълна реквизитна информация: имена на заявител, стойност на резервация, срок за заплащане, начини за плащане, банкова сметка, условия за настаняване, резервирано помещение, период, брой лица за престоя и др. 

1.6.1. В срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на съобщението (e-mail)  следва да се внесе пълния размер на сумата (100%), като задължително в основанието на платежното нареждане следва да се посочи: имена на заявител, референтен номер и почивна база; 

1.6.2. В случай, че плащането не бъде извършено в посочения срок, резервацията се анулира; 

1.6.3. Актуална информация на свободните места се поддържа в сайта www.booking.toplo.bg. 

1.7. Анулиране на направена резервация може да се извърши: 

1.7.1. след подаване на писмено „Заявление за възстановяване на сума“ (свободен текст), до дирекция СД на ръка или на имейл pochivka@toplo.bg удостоверяващо причината, но не по-късно от 10 (десет) дни преди датата на първата нощувка. 

1.7.2. В случай, че срокът не бъде спазен платената сума не се възстановява. 

1.7.3. Условията по 1.7.2. се прилагат само за лицата по 1.4.3. 

1.7.4. При одобрена анулирана резервация възстановяването на заплатената сума се извършва по банков път в рамките на 15 дни. 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

2. Настаняване в базите се извършва: 

2.1.1. след 14:00 часа в първия ден от престоя; 

2.1.2. след разписан приемо-предавателен протокол (ППП) с опис на наличността в помещението; 

2.1.3. след попълване на адресна карта. 

2.2. Настанените лица и ползвателите напускат базите: 

2.2.1. най-късно до 10:00 часа на последния ден от престоя, посочен в резервацията; 

2.2.2. след окончателен оглед от страна на персонал в съответната база за състоянието и наличността в помещението. 

2.2.3. лица до 18-годишна възраст не се приемат в базите без родител или пълнолетен придружител. 

2.2.4. при настаняване в базите лицата са длъжни да представят следните документи: 

- документ за потвърдената и платена резервация; 

- документ за самоличност;  

- служебни карта за легитимиране, когато настанените лица и ползвателите са работниците и служителите на „Топлофикация София“ ЕАД; 

2.2.5. В случай на несъответствие при регистрация от лицата обявени в потвърдената заявка и реално явилите се в базата, се заплаща разликата в цената на нощувките до цената за външни лица, ако същите не могат да докажат, че са служители; 

2.3. В почивните бази не се приемат домашни любимци. 

2.4. Забранява се нерегламентираното внасянето на различни видове ел. уреди – скари, котлони и други готварски пособия.  

2.5. Съгласно законовите разпоредби, пушенето във всички вътрешни части на почивните бази е забранено.  

2.5. Настаняването в почивните бази става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Предоставените данни се използват само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде използвана за други нужди 

*Предоставените от гостите данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове регламентиращи защитата на информация.  

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

3. Настанени лица и ползватели в базите са длъжни да спазват общоприетите норми на поведение по време на престоя си, като и да експлоатират правилно допълнително предоставените им от базите вещи и да ги върнат в определения срок и в състояние, позволяващо по-нататъшното им използване.  

3.1. При настаняването си, настанени лица и ползватели в базите са длъжни да проверят съответствието между наличното имущество в съответното помещение и описа по ППП при настаняване и при несъответствие незабавно да информират управителя или домакина на почивната база. 

3.2. „Топлофикация София“ ЕАД не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от помещенията или друго място на територията на почивните бази, както и за вреди, причинени от действията на трети лица.  

3.3. Паркингите на почивните бази не са охраняеми с физическа охрана и „Топлофикация София“ ЕАД не носи отговорност за щети причинени на МПС-та. 

3.4. Всички настанени лица и ползватели носят отговорност за спазването на Правила и за организация на почивното дело на „Топлофикация София“ ЕАД, респективно предвидените санкции при нарушаването им. 
 

Контакти:  

За справки и въпроси свързани с Правилата и за организация на почивното дело на „Топлофикация София“ ЕАД, следва да се обръщате към дирекция СД на телефон 02/ 903 3220 и/или на имейл: pochivka@toplo.bg.